Warunki uczestnictwa

Umowa z organizatorem – wzór

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA

 

I. ZASADY OGÓLNE:

1.1 Zawarcie umowy pomiędzy Podróżnym i Oestetur (Destinos ao Rubro Lda), Rua Diario de Noticias 3A, 2500-176 Caldas da Rainha (NIP 509469280), Portugalia, następuje poprzez podpisanie przez Podróżnego “zgłoszenia-umowy” na zasadach określonych niniejszymi warunkami. Zgłoszenie, program i niniejsze warunki stanowią integralne części umowy zawieranej z Podróżnym przez Organizatora turystyki, którym w rozumieniu ustawy z dn. 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i usługach powiązanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361, ze zm.) jest Biuro Oestetur (Destinos ao Rubro Lda, Rua Diario de Noticias 3A, 2500-176 Caldas da Rainha (NIP 509469280), Portugalia, reprezentowanym przez Lidię Ricardo Leal oraz w jej imieniu przez upoważnionego przedstawicielana Polskę, którym jest Joanna Kosmaczewska (nr dow. osobistego AJP 108876) i firma JMK Kosmaczewscy, ul Libelta 26/15, 61-707 Poznań, (NIP: 777-187-49-01).

1.2. Uczestnikiem imprezy/podróżnym jest podpisujący „Zgłoszenie-umowę” oraz inne osoby zgłoszone przez niego. Zgłoszenie-umowę za osobę niepełnoletnią podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.

1.3 Niedokonanie w ustalonym terminie wpłat należności za imprezę lub niedostarczenie do biura wymaganych dokumentów w podanym terminie może być przyczyną skreślenia uczestnika z listy uczestników – na warunkach rezygnacji z winy uczestnika. W przypadku zmiany nazwiska, adresu zamieszkania, wymiany paszportu itp. uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym biuro. Organizator i Agent nie ponoszą odpowiedzialności za niezałatwienie, z braku tych informacji, odpowiednich formalności.

II. WARUNKI PŁATNOŚCI:

2.1. Przy zgłoszeniu uczestnik imprezy wpłaca na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości 30% ustalonej ceny imprezy. Pozostała należność, o ile nie zawarto pisemnie innych postanowień, winna być wpłacona nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. Zgłoszenia przyjęte w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy wymagają wpłaty pełnej ceny.

2.2. Wpłata następuje na ustalony rachunek bankowy.

2.3. Brak należnej wpłaty w w/w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy z uczestnikiem imprezy i wiąże się z prawem potrącenia przez Agenta kosztów do wysokości określonej warunkami rezygnacji z imprezy (zgodnie z rozdz. VI).

III. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY:

3.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany terminów, tras, cen lub odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od biura (np. działanie siły wyższej, decyzje władz państwowych, strajki, przyczyny leżące po stronie kontrahenta) w każdym czasie a w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników – w terminie do 25 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

3.2. Niemożność świadczenia wiąże się z obowiązkiem przedstawienia Podróżnemu oferty zastępczej lub zwrotem określonej umową należności, bez potrąceń. Klientowi przysługuje zwrot pełnej dokonanej wpłaty (bez odsetek) jeśli jego rezygnacja z imprezy nastąpiła z przyczyn leżących po stronie biura takich jak: odwołanie imprezy czy istotna zmiana warunków umowy (wzrost ceny pow. 8%, zmiana miejsca pobytu, standardu zakwaterowania, trasy, terminu imprezy, środka transportu ) a klient zmian nie zaakceptował i powiadomił biuro o swojej rezygnacji najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia o zmianie, nie później jednak niż 14 dni przed datą rozpoczęcia podróży. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie z tego tytułu. Niezgłoszenie rezygnacji w tym terminie uważane jest za akceptację zmienionych warunków umowy.

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:

4.1. Podróżny zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty upoważniające do przekraczania granicy oraz dowód wpłaty należności za imprezę.

4.2. Podróżny zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celno-dewizowych, paszportowo-wizowych i zwyczajów obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych oraz kraju docelowym. Organizator nie odpowiada i nie zwraca wpłaconej ceny imprezy, jeżeli uczestnik wskutek decyzji organów kontroli granicznej (począwszy od granicy polskiej, krajów tranzytowych i kraju docelowego) nie dotrze do miejsca pobytu.

4.3. W czasie trwania imprezy podróżny jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek pilota grupy, opiekuna. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie realizacji imprezy, jeżeli jej uczestnik utrudnia sprawne jej przeprowadzenie. Wszelkie wynikłe z tego powodu koszty ponosi podróżny lub jego ustawowy przedstawiciel – nie przysługuje podróżnemu z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie.

4.4. Podróżny odpowiada za szkody powstałe z jego winy lub przez siebie wyrządzone oraz zobowiązuje się do ich naprawienia w sposób określony przepisami prawa miejsca pobytu lub/i miejsca dokonania szkody. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników imprezy odpowiedzialność materialną ponoszą ich ustawowi przedstawiciele.

V. UBEZPIECZENIE:

5.1. Podróżny może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji i przerwania podróży podczas imprez turystycznych.

5.2. Zawierając umowę podróżny deklaruje, iż jego stan zdrowia umożliwia udział w imprezie turystycznej.

VI. REZYGNACJA Z IMPREZY:

6.1. Rezygnacja z udziału w imprezie następuje w momencie złożenia przez podróżnego rezygnacji w formie pisemnej.

6.2. W przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od biura, z uwagi na poniesione koszty organizacji, Organizator ma prawo dokonać potrąceń od każdego zgłoszonego podróżnego w sposób następujący:

a.) opłata manipulacyjna w wysokości 80,- zł. – w każdym czasie, oraz

b.)

- 10% ceny imprezy oraz inne poniesione przez biuro koszty rzeczywiste, przy   rezygnacji pomiędzy 35 i 30 dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy;

- 25% ceny imprezy, przy rezygnacji pomiędzy 29 i 20 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy;

- 50% ceny imprezy, przy rezygnacji pomiędzy 19 i 07 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy;

- 100% ceny imprezy, poniżej 07 dnia przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy.

VII. REKLAMACJE

7.1. Reklamacje dotyczące realizacji powyższej umowy należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

7.2. Jeżeli z winy organizatora lub jego kontrahentów nie zostaną zrealizowane określone ofertą świadczenia, względnie ich jakość będzie odbiegać od określonych umową warunków, uczestnikowi służy, stosownie do postanowień KC, prawo do obniżenia ceny lub otrzymania ekwiwalentnego świadczenia zastępczego.

7.3. Podróżnemu nie przysługuje zniżka ani zwrot kosztów za niewykorzystane przez niego świadczenia. Nie przysługuje mu też zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn osobistych (przerwanie podróży, skrócenie pobytu, nieszczęśliwy wypadek itp.). Powyższe odnosi się również do przypadku, jeśli władze graniczne danego kraju nie wydadzą zezwolenia na wjazd z powodów sobie wiadomych, a na które organizator nie ma wpływu.

7.4. Nie uważa się za wadę usługi (imprezy) niedociągnięć zawinionych przez uczestnika oraz wyrządzonych przez osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z organizatorem, a także wynikających z przekraczania granic i okoliczności, za które organizator nie odpowiada (np. decyzje państwowe, działanie siły wyższej, warunki atmosferyczne). Nie uważa się za wadę usługi usterek, o których uczestnik wiedział lub był poinformowany przed rozpoczęciem imprezy i zaakceptował je.

7.5. Od zwracanych kwot z tytułu rezygnacji bądź uznanych reklamacji nie przysługują żadne odsetki.

7.6. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

Zapisz się do naszego newslettera